Website cá cược HK88

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@whiskmagazine.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05/05/2023APH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung
14/04/2023APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14/04/2023APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/11/2022APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sung
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
07/11/2022APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
15/06/2022APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/05/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày đăngTên tài liệuTải về
24/12/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2
01/12/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05/05/2023APH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung
14/04/2023APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14/04/2023APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
29/11/2022APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sung
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
07/11/2022APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
15/06/2022APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/05/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/12/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2
01/12/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
02/10/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
02/10/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
25/03/2020APH: Thông tin ứng cử viên bầu thành viên độc lập HĐQT
25/03/2020APH: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
17/03/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
17/03/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
28/11/2019APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019